Ψηφιακή πλοήγηση

Χάρτες

Οι χάρτες συνιστούν μια συμπληρωματική πηγή για τον προσδιορισμό κυρίως των εξωτερικών ορίων της πόλης, αλλά δεν είναι αξιόπιστοι σε ό,τι αφορά την εσωτερική πυκνότητα. Η χαρτογράφηση της πόλης έγινε με τις υποτυπώδεις τοπογραφικές μεθόδους που διέθεταν, ωστόσο παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη του οικιστικού ιστού και του τοπίου.