Κτίριο επί της Σωτήρος Διός 18 και Πλάτωνος 1

2084

Διώροφο κτίριο με χαρακτηριστικά νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία. Οι όψεις του εμφανίζουν συμμετρία, τόσο από τον οδό Σωτήρου Διός, όσο και από την οδό Πλάτωνος. Στους χώρους του ισογείου του κτιρίου, που έχουν χρήση ως καταστήματα, διαμορφώνονται επάλληλα ανοίγματα με ημικυκλική απόληξη. Στον κεντρικό άξονα της όψης επί της Καποδιστρίου στον α’ όροφο υπάρχει τριπλός εξώστης με σιδερένιο κιγκλίδωμα, ενώ κατά μήκος της οδού Πλάτωνος, η όψη διαρθρώνεται σε τρία μέρη και στα δύο ακριανά βρίσκονται δύο διπλοί εξώστες με μαρμάρινα φουρούσια και σιδερένιο κιγκλίδωμα. Η υποκείμενη επιφάνεια των εξωστών εμφανίζει σχέδια φατνωμάτων με ρόδακες. Τα ανοίγματα στον όροφο εμφανίζουν περιθυρώματα και στέφονται από τμήμα θριγκού με τριγωνικό αέτωμα. Οι γωνίες του κτηρίου κοσμούνται με παραστάδες. Η γωνιακή απόληξη στη συμβολή των οδών Σωτήρος Διός και Πλάτωνος, στο ισόγειο διακοσμείται με σκωτίες και τραβηχτά κονιάματα, μιμούμενη τη δόμηση με λίθους κατά το ψευδοϊσόδομο σύστημα, ενώ στον όροφο διαμορφώνονται ψευδοπαραστάδες με κορινθιακά επίκρανα. Ζώνες με επιστύλιο και οδοντωτές ταινίες διατρέχουν το ανώτερο μέρος των όψεων του κτηρίου, ενώ σειρά από γεισίποδες στηρίζουν το προεξέχον γείσο.

Κτίριο στον χάρτη

Ταυτότητα κτιρίου

μεταφόρτωση...

Φωτογραφίες

Σχέδια

Ιστορικές φωτογραφίες

Εργα τέχνης